Din kurv er pt. tom!
Se kurv Til kassen
I alt: kr.0.00

FORMÅLSERKLÆRING
Danish Defence League™ ligger uomtvisteligt op af EDL og virker ud fra samme formål og vedkender sig derfor understående:

 

(1) MENNESKERETTIGHEDER
Beskyttelse og fremme af Menneskeskerettighederne
Danish Defence League™ (DDL) er en menneskeretsorganisation grundlagt som følge af en lille gruppe muslimske ekstremister og deres chokerende handlinger. Ved en velkomstparade i Luton hånede de åbent de soldater, der modigt havde sat deres liv på spil for England, uden at det fik konsekvenser. Selvom disse handlinger åbenlyst kom fra en lille gruppe, er det vores overbevisning, at de afspejler andre former for religiøst inspireret intolerance og barbari, der trives i visse muslimske kredse i Danmark. Denne intolerance udtrykker sig også i nedsættende holdninger til og undertrykkelse af kvinder, mishandling af små børn, de såkaldte ‘æresdrab’, homofobi, antisemitisme, og vedvarende opbakning til dem, der er ansvarlige for terrorhandlinger.

Idet vi afviser den ubegrundede antagelse at alle muslimer medvirker til, eller på anden måde er ansvarlig for disse forbrydelser, må vi ikke være bange for at tale åbent om disse problemer. Det er grunden til, at DDL fortsætter sit arbejde for at beskytte menneskets umistelige rettigheder overfor radikal islamisk indflydelse på ikke-muslimers liv.

Vi er opmærksomme på, at muslimer regelmæssigt er de vigtigste ofre for nogle islamiske traditioner og vaner. Regeringen burde beskytte individuelle menneskerettigheder, også for danske muslimer. Den burde sikre retten til frit at kritisere islamisk ortodoksi, udfordre islamiske ledere uden at skulle frygte hævn, sikre reel lighed for loven, herunder lige ret for muslimske kvinder, og sikre retten til at forlade islam, om de ønsker det, uden at skulle frygte for konsekvenserne.

Danske muslimer burde have frihed og sikkerhed til at ønske en reformation af deres religion, så den kan moderniseres og blive mere relevant i en moderne verden, og udvise mere respekt for andre grupper i samfundet. Det er vigtigt at muslimer fuldstændigt afviser de personer, der mener at islam skal anvendes i sin ‘oprindelige’ fra det 7. århundrede, for disse fortolkninger af islam er den diametrale modsætning til vestligt demokrati. I sidste ende må det være danske muslimers ansvar at løse problemerne der skæmmer deres religion og opnå ikke mindre end en islamisk reformation. Derfor bør vi gøre alt hvad vi kan for at styrke dem, der er villige til at løfte denne opgave. Vi må også sikre, at de ikke behøver frygte repressalier fra dem, der bruger fortolkninger fra det 7. århundrede, og prøver at påtvinge dem Sharia.

DDL opfordrer regeringen til at ophæve alle love der forhindrer ægte ytringsfrihed, for ytringsfrihed er vital for at stoppe de menneskeretskrænkelser, der viser sig i islamiske kredse.

Vi mener, at fortalerne for radikal islam har magten over de danske muslimer. De radikale dominerende muslimske organisationer, er nøglepersoner i danske moskeer, og øger stadig deres indflydelse. Radikal islam holder danske muslimer isoleret i frygt, især de kvinder, der indkapsles i burkaer. De radikale elementer misrepræsenterer muslimernes synspunkter, nægter ytringsfriheden og indoktrinerer deres børn, mens de løbende diskrediterer muslimer, der ønsker fredelig sameksistens med andre danskere.

 

(2) DEMOKRATI OG RETSSTAT:
Forsvar for demokrati og retsstat via modstand mod Sharia

Den Europæiske Menneskeretsdomstol [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/29AC6DBD-C3F8-411C-9B97-B42BE466EE7A/0/2004__Wildhaber_Cancado_Trindade_BIL__opening_legal_year.pdf] har fastslået, at Sharia er uforenelig med grundlæggende demokratiske principper. På trods af dette er der stadig mange, der er villige til at tilpasse sig Sharias normer, og som tror at Sharia kan fungere parallelt med vores egne traditioner og skikke. Realiteten er, at Sharia ikke kan være andet end et komplet alternativ til vores nuværende lovmæssige, politiske og sociale systemer. Sharia er en revolution som vores land ikke ønsker og må afvise. Sharia er en klar trussel mod vores demokrati.

Islamiske domstole, det urimelige krav om mere respekt for islam, og den diskrete udbredelse af halal kød i madindustrien, er eksempler på at Sharia allerede trænger ind i vores liv. Utilfredsheden med dette er stigende, og kan skabe farlige splittelser i samfundet, hvis der ikke gøres noget ved det. Danske domstoles suverænitet skal opretholdes og forsvares, rimelig kritik af religiøse og politiske ideologier må være tilladt, og forbrugere har ret til den oplysning, der er nødvendig for at undgå halalprodukter.

Restauranter og fastfood kæder med halal på menuen bør også tilbyde ikke-halal alternativer, for at vise respekt for andre menneskers religion og skikke, og for at imødegå bekymringer om dyrevelfærd i forbindelse med rituelle slagtninger. Ingen skal bringes til at bruge halalprodukter uden deres viden, derfor skal de altid mærkes – i supermarkeder, restauranter, skoler og hospitaler – overalt hvor de bruges. Frit valg i disse sager er en grundlæggende ret for alle, ikke blot for det muslimske samfund.

Sharia loven opsætter et grundlæggende skel mellem muslimer og ikke-muslimer, en uretfærdig form for apartheid som DDL aldrig vil tillade at slå rod i vores land. DDL vil derfor være imod enhver form for eftergivenhed overfor Sharia, og vil aktivt arbejde for at fjerne de Sharia-reguleringer, der allerede findes og bliver håndhævet i vores samfund.

 

(3) OFFENTLIG UDDANNELSE:
Hvordan man sikrer offentligheden et balanceret billede af islam
Offentlig uddannelse er et centralt punkt i DDL’s mission. Den danske politiske og medie etablering har længe arbejdet for at fremvise et fejlagtigt billede af islam som harmløs, hvilket kun er i beslutningstagernes interesse, ikke befolkningens. Det har fungeret som en barriere overfor velbegrundede politiske løsninger, og har gjort det umuligt at finde løsninger på konkrete problemer i samfundet. Ved at forfølge denne destruktive politik, har regeringen i realiteten gjort sig til en propagandagren for det Muslimske Broderskab. Uanset om den er opmærksom på, eller uvidende om de problemer, regeringen har skabt for sig selv, har den indtil videre ikke indrømmet sine fejltagelser ærligt.

Vi vil fortsat arbejde for at oplyse offentligheden og sikre at alle aspekter af islam, der kan have betydning for vores samfund, bliver debatteret åbent og ærligt. Dæmonisering af muslimer eller af islamkritikere bidrager ikke konstruktivt til debatten. Vi tror på at en grundig undersøgelse af alle fakta er nødvendig for at samfundet kan styres på en effektiv og human måde. Hvis der findes aspekter i den muslimske tradition der fremmer radikale islamister og kriminelle, er det nødvendigt at imødegå dem uden at skulle frygte beskyldninger om ‘racisme’, ‘xenofobi’, eller det vildledende begreb ‘Islamofobi’.

Offentligheden skal have adgang til et realistisk billede af islam uden skønmaleri, med henblik på at sikre at beslutningstagere kan holdes ansvarlige for deres valg, valg der påvirker den nationale harmoni og sikkerhed.

DDL arbejder for at fremme forståelsen af islam og følgerne for ikke-muslimer, der er tvunget til at leve i dets nærhed. Islam er ikke blot et religiøst system, det er også en politisk og social ideologi, der har til hensigt at dominere over alle ikke-troende, og indføre et barsk lovsystem, der afviser demokratisk ansvarlighed og menneskerettigheder. Islam som politisk system er imod alt hvad vi holder af i det danske liberale demokrati, og det er nødt til at ændre sig for at blive foreneligt med verdslige, liberale idealer og love, samt for at bidrage til social harmoni i stedet for at skabe spændinger.

(4) RESPEKT FOR TRADITIONER:

Fremme af dansk kultur og traditioner med åbenhed overfor det bedste fra andre kulturer
DDL er af den overbevisning at dansk kultur har ret til at eksistere og trives i Danmark. Vi anerkender at kultur ikke er statisk, at ændringer i tidens løb er naturlige, og at andre kulturer bidrager på måder, der gør vores samlede kultur stærkere og mere levende. Men dette giver ikke beslutningstagerne ret til at undergrave vores kultur, eller at påtvinge danskere en ikke-dansk kultur i deres eget land.

Mennesker der indvandrer til dette land må forventes at respektere vores kultur, landets love og dets traditioner, og ikke at få deres egne kulturer fremmet af statslige institutioner. Det bedste fra deres kulturer vil naturligt blive integreret i vores, og vi vil alle være sammen om den forbedrede kultur, det giver. Ansvaret for at tilpasse sig og integreres må altid ligge på de fremmede kulturer. Hvis disse kulturer fremmer anti-demokratiske idéer og nægter at underkaste sig landets love, medfører det ikke at landet skal bøje sig for disse idéer, under betegnelsen ‘kulturel sensitivitet’. Repræsentanter for landets lov må være i stand til at håndhæve loven grundigt, uden fordomme eller frygt, for det er et grundlæggende princip i en retsstat, at alle er lige for loven.

DDL er derfor interesseret i at arbejde med og blive støttet af, mennesker af alle racer, trosretninger, politiske overbevisninger og enhver livsstil. Under DDL kan alle mennesker i Danmark, uanset deres baggrund eller oprindelse, stå sammen i deres ønske om at standse udbredelse, af islamisk lov til ikke-muslimer. For at sikre overlevelse af vores kultur og dens institutioner, er DDL imod den snigende islamisering af vores land, for sammen med den islamiske religion kommer, det politiske ønske om at indføre et udemokratisk alternativ til vores højt elskede livsstil. Dette alternativ er Sharia.

Vores soldater sætter hver dag deres liv på spil for at forsvare vores kultur og demokratiske livsstil. De afspejler også Danmarks diversitet, og er et strålende eksempel på hvad mennesker kan opnå sammen i fællesskab. DDL er derfor modstander af enhver nedværdigelse af vores mænd og kvinder i uniform, og vil arbejde for at indføre lovmæssige til beskyttelse af dem, der arbejder i disse vigtige institutioner, så de ikke skal udsættes for nedværdigelse og aggression inde i vort eget land.

 

(5) INTERNATIONALT PERSPEKTIV:
Arbejde i solidaritet med andre verden rundt
DDL er interesseret i at arbejde med andre, der deler vores værdier, uanset hvor i verden de befinder sig, og hvilken kulturel baggrund, de har. Det er vores opfattelse at kravet om indførelse af Sharia er globalt, og derfor bør imødegås både på globale og nationale planer, så kravet om Sharia bliver afvist overalt. Derfor har DDL et international perspektiv, både for at forbedre og styrke vores hjemlige arbejde og for at bidrage til den globale kamp mod islamisk intolerance, overfor vestlige kulturer, skikke, religioner, politiske idéer, og love. Det er ikke længere tid til at tolerere intolerancen: Det er på tide at hele verden står sammen i fælles modstand mod den Globale Jihad.
Affiliation contract

Som deltager og støtte til DDL’s demonstrationer tager jeg ikke alene afstand fra de totalitære ideologier såsom islamisme, nazisme, kommunisme og fascisme, jeg forpligter mig med min underskrift til at bekæmpe dem, idet DDL går ind for demokrati og folkestyre.

Underskrift: ____________________

Holdninger:

Artikel 1.

Demokratiprojektet der glemte borgerne!
Set med danske øjne er EU et forfatningskrænkende demokratibedrageri forestået af uegnede folkevalgte. Der er tale om en konstruktionsfejl, der snarest skal rettes. At slå til lyd for et forsøg på overstatslig styring, viser blot i hvor dyb armod intellektet kan falde.
Man skal blot fremføre en lang række påstande og lade som om, der her er tale om absolutte sandheder, uden accept af hvilke, man må anses fortabt.